Språklärarnas riksförbund lyfter fram språklärares röster

”Man kan fundera över varför Sverige tycker att språkundervisning är så mycket mindre viktigt än övriga Europa gör”, säger Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund.
 
Du har väl inte missat artikeln där vår ordförande kommenterar hur Språklärarnas riksförbund ser på kritiken som på senaste tiden förts mot moderna språkundervisning?
 
Trevlig helg,
Språklärarnas riksförbund

Formación para profesores de español en Malmö

Este 22 de abril los esperamos en Malmö para participar en la formación para profesores de español que se ofrecerá en el marco de la Feria del Libro en Malmö

 

Lugar :  Media Evolution city

Horario: 10:00- 13:30

Recogida de acreditaciones comienza a las 9:30 y se entregarán certificados de asistencia de parte del Instituto Cervantes.

Inscripción gratuita. ENLACE

Programa:

10:00 :    Ideas para la competencia intercultural en clase de español.

– Adriana Sturesson, Språklärarnas riksförbund.

La multiculturalidad es un hecho en muchas aulas. 

En esta ponencia describiré los retos y las ventajas de esta nueva situación escolar. Proporcionaré algunas técnicas, métodos y herramientas para trabajar con grupos internacionales. Algunas de las cuestiones que se abordarán son:  ¿Cómo adaptar los contenidos que parten del sueco para aprender español? ¿Qué tipo de herramientas ayudan a la comprensión? ¿Qué metodologías son convenientes? ¿Existen ventajas cuando se tienen grupos multiculturales?

11:15- 12:15    La mediación: una propuesta didáctica.

– Raquel Horche, Instituto Cervantes.

En el panorama teórico actual de la enseñanza de ELE se trabaja la mediación como tarea compleja diferente a la traducción y que requiere tanto de competencias productivas como receptivas, pero se dedica mucho menos espacio al diseño de actividades concretas para llevar al aula, que es precisamente lo que más demandamos los docentes.

En este taller haremos una propuesta didáctica donde se pondrá de manifiesto el potencial de esta actividad comunicativa de la lengua para el desarrollo de la interculturalidad y el plurilingüismo.

12:00- 13:30  Una imagen vale más que mil reglas. Gramática visual en el aula de ELE.
Vanessa Ruiz, Campamento Norte.

La lengua está en boca de todos, ya sea para discutirla, corregirla o cuestionar su autoridad. Es muy común asociar su buen uso a conceptos como la corrección, la normativa o el dominio de la gramática. En realidad, se trata de algo mucho más simple: como hablantes, la gramática no es más que la herramienta viva con la que nos comunicamos. Observar y entender cómo funciona, cómo la usamos en nuestro día a día y descubrir las leyes profundas que rigen la comunicación es parte de nuestra labor como profesores de idiomas. 

Sin embargo, los mecanismos de nuestra lengua en muchas ocasiones pueden resultar difíciles de comprender a nuestros aprendientes. ¿Cómo facilitar a los estudiantes la comprensión del funcionamiento de las formas gramaticales? ¿Qué estrategias podemos usar en el aula para ayudarles? ¿De qué forma las imágenes pueden facilitar su comprensión y producción en el aula?

En este taller ofreceremos ideas, recursos y propuestas prácticas para enseñar la gramática desde una perspectiva cognitiva y visual. Para ello, exploraremos el potencial de las imágenes y el dibujo como aliados en la enseñanza y aprendizaje de la gramática, muy especialmente en la instrucción gramatical. 

Este es el enlace a la página con el programa completo de la Feria del libro

 

Pressmeddelande – Modersmålsundervisning

 

 

För oss i Språklärarnas riksförbund är det viktigt att visa vår ståndpunkt, även om det är mellandagar och fredagkväll.

Idag har vi i nyheterna kunnat läsa om hur SD genom en utredning om modersmålsundervisningen hoppas hitta belägg för att slopa modersmålsundervisningen. Denna utredning nämns i Tidöavtalet och att avsikten är just denna förvånar nog ingen.

https://www.svt.se/…/sd-s-plan-ta-bort…

Jag lyfte detta i min ordförandespalt i årets sista nummer av vår medlemstidning Lingua, och delar nu densamma för er som ännu inte läst den.

Ordforande har ordet-Lingua _4_2022

 

Jag vill också passa på att dela ett inlägg med länkar till aktuella källor kring modersmålsundervisning och flerspråkighet som jag samlade ihop i november månad.

https://spraklararna.se/modersmalet-i-fokus/

Må 2023 bli ett år där vi stärker flerspråkigheten i Sverige, i Europa och i världen.

Mia Smith,

ordförande i Språklärarnas riksförbund

Pressmeddelande – Skolinspektionen

 

Skolinspektionen släppte på måndagen den 5 december rapporten Skolans arbete för kvalitet i undervisningen moderna språk i – Undervisning för kommunikativ förmåga. I rapporten konstaterar man att många av de brister som fanns i deras senaste inspektion riktad mot moderna språk kvarstår, något som är lika beklagligt som väntat. Många av dessa brister har även Språklärarnas riksförbund tidigare lyft fram. Inspektionen har i det här läget endast tittat på läget i grundskolan, men om man hade tittat på gymnasiet fruktar vi att det inte hade sett bättre ut.

I inspektionsrapporten konstateras att språklärare sällan får kompetensutveckling i språket eller didaktisk kompetensutveckling om språkundervisning; den fortbildning som ges är snarare av mer allmändidaktisk karaktär. Man påtalar också att många rektorer saknar tillräcklig förståelse för ämnets karaktär och därför inte säkerställer bra förutsättningar för språkämnena, till exempel i fråga om schemapositioner.

Ett stort problem som flera gånger nämns i rapporten är att det är ovanligt att stöd ges till elever i moderna språk – de får istället sluta läsa ämnet. I sin granskning ser Skolinspektionen också att de socioekonomiska skillnaderna har stor inverkan på språkstudierna och konstaterar att skolans kompensatoriska uppdrag behöver stärkas. Elever som inte läser moderna språk eller som hoppar av språkstudierna under högstadiet får svårare att komma in på önskat gymnasieprogram, de går miste om möjligheter på arbetsmarknaden, får mindre möjligheter att delta i det globala samtalet och färre insikter i de kulturella nyanser som spelar en stor roll i dagens interkulturella samhälle.

Att språklärare ofta är ensamma i sina ämnen är ingen nyhet, och det är också vanligt att språklärare delar sin tjänst mellan flera skolor. Detta försvårar möjligheter till kollegialt lärande. Tyvärr brister huvudmännen ofta i att säkerställa långsiktiga lösningar för att möjliggöra det.

I rapporten lyfts också fram att elever önskar att lärarna i större utsträckning skall lyssna in elevernas intressen och behov, samt använda mer autentiskt material. Problemen med läromedel i skolan blir här påtaglig, då många lärare tvingas arbeta med gamla läromedel som inte förmedlar den syn på interkulturalitet som präglar dagens läroplaner och som inte heller speglar dagens målspråkskulturer. Att engagera sig i internationella utbyten eller andra omvärldskontakter tar tid, vilket alltför ofta är en bristvara i lärares arbetsdag.

Bland de framgångsrika exempel som nämns i rapporten finns ett flertal skolor som arbetat aktivt med Språksprånget, Skolverkets kompetensutvecklingssatsning i moderna språk. Det är glädjande att det finns skolor där rektor visar engagemang för språkämnena och uppmuntrar lärarna att ta del av materialet i Språksprånget. Samtidigt är det förfärande att läsa i Skolinspektionens rapport att de sett skolor där lärarna inte känner till att Språksprånget finns. Språklärarnas riksförbund vill framhålla att deltagande i Språksprånget är värdefullt, men att lärare i moderna språk också har ett sällan uppfyllt behov av kontinuerlig kompetensutveckling på målspråket och inte bara om språkundervisning i allmänhet.

Skolinspektionen är i sin rapport tydlig med att språkundervisningen på många skolor behöver förstärkas, särskilt genom att se till att målspråket talas mer på lektionstid av både lärare och elever, samt genom att eleverna får gott om utrymme att använda språket mer spontant i tal och skrift. För att detta skall bli möjligt måste först de ovan nämnda problemen åtgärdas: Lärare i moderna språk måste få tillgång till relevant kompetensutveckling i ämnet, även på målspråket, samt goda och långsiktigt hållbara förutsättningar för utbyte av erfarenheter med ämneskollegor. Likaså måste elever i moderna språk få adekvat stöd vid behov, liksom i skolans andra ämnen.

Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund
Kent Fredholm, vice ordförande i Språklärarnas riksförbund

 

 

 

 

 

 

ANDRA ARTIKLAR:

SKOLVÄRLDEN

Två av tre skolor håller inte måttet – språklärarna saknar förutsättningar

ÄMNESLÄRAREN

Fortsatt stora problem för moderna språk

ALTINGET

Eleverna uppmanas välja bort moderna språk

AFTONBLADET

Elever uppmanas hoppa av spanskan och franskan

 

Torneo de música 2023

Till alla våra medlemmar som undervisar i spanska: Vi är redo!

Vi vet vilka 16 låtar på spanska som kommer att tävla i Torneo de música 2023.

Varje år är tusentals elever och lärare delaktiga i att ta fram den bästa låten på målspråket spanska. Vecka för vecka tävlar sedan två låtar mot varandra och en arbetsgrupp bestående av spansklärare ser till att ta fram ett varierande pedagogiskt material som kan anpassas för alla!

Projektet grundades för flera år sedan av Adriana Sturesson, spanskrepresentant för Språklärarnas riksförbund. Adriana är också specialiserad inom projektledning och huvudansvarig för projektet. Hon lägger också ned mycket tid och engagemang för att se till att våra medlemmar får det absolut bästa av det spansk och latinamerikansk musik kan erbjuda.

Läs mer om projektet här:

Torneo de Música 2023

”Torneo de música” kommer snart komma i en tysk upplaga också! Håll utkik i våra kanaler för mer information!

Glad första advent,
Språklärarnas riksförbund

Der Superhit 2023

Im Januar geht’s los! Nachdem unsere spanischen Kolleg:innen schon seit ein paar Jahren erfolgreich den Torneo de Música organisieren, starten wir nun auch einen deutschen Musikwettbewerb: den Superhit 2023. Gemeinsam mit unseren Schüler:innen wollen wir den besten deutschsprachigen Song des Jahres küren.

Das Prinzip ist ganz einfach: Ab Januar gehen acht Wochen lang jede Woche zwei Songs an den Start. Die teilnehmenden Gruppen hören sich die Songs als Hausaufgabe oder im Unterricht an und stimmen ab, welcher der beiden Songs in die nächste Runde gehen soll. Am Ende ist nur noch ein Song im Rennen: der Superhit 2023.

Zu jedem Song stellen wir Unterrichtsmaterialien zu beispielsweise Grammatik, Wortschatz, Kultur, Geographie usw. bereit. Es steht euch frei, dieses Material im Unterricht zu verwenden oder nicht.

Mit dem Superhit 2023 wollen wir schwedischen Schüler:innen die Vielfalt deutschsprachiger Musik und Kultur näher bringen und Deutschlehrer:innen ein didaktisches Werkzeug anbieten, das Lust aufs Deutschlernen macht.

Interessiert? Dann einfach das Anmeldeformular ausfüllen und der Facebook-Gruppe Der Superhit 2023 beitreten.

Flerspråkighet berikar

 

Tisdagen 22/11 publicerades en insändare i både Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning med namnet Gör engelska till ett gemensamt EU-språk. Även om skribenten har goda tankar om ökad rörlighet inom EU håller vi inte med om att detta är ett bra förslag.

Vi instämmer i stället med de tankar som Birgitta Hellqvist från vår samarbetspartner FBA vid Uppsala Universitet lyfter fram i sin replik Vi behöver behärska fler språk, inte färre. Även repliken Torftig användning av engelskan tråkar ut i EU lyfter fram viktiga aspekter.

Flerspråkighet berikar, det är en styrka, inte en svaghet.

Vad tänker ni som undervisar i moderna språk? Engagera er gärna i debatten och ge er syn på värdet av att kunna flera språk!

Välkomna till Språk för livet!

Språkdagarna 2023 kommer äga rum på Humanisten i Göteborg och genomförs i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

ANMÄLAN och PROGRAM finns HÄR