Västerbottens län

Lokalavdelning Västerbotten

Årsmöte för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

 

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte onsdagen den 29 mars 2023 kl. 18.30.

Mötet kommer att äga rum som hybrid möte, dels som närvaromöte på Umeå Folkets Hus och dels digitalt via Google Meet. Någon dag före mötet kommer vi att skicka ut länken till det digitala mötet. Föreningen bjuder på en enklare förtäring i form av en macka med pålägg och kaffe/te.

 

I samband med årsmötet kommer vi att i avslappnade former diskutera kring ämnet ”Min största utmaning just nu”.

 

Nya och f.d. medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt föreningsmöte.

Anmälan till årsmötet görs senast tisdagen den 23 mars till Michael Meuser via epost skattmastare@spraklararna.se

 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Umeå, den 27 februari 2023

 

 

Tid:            Onsdag 29 mars 2023 kl. 18.30

Plats:         Umeå Folkets Hus och Google Meet

 

Dagordning:

 

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och mötessekreterare
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassörens ekonomiska rapport
 9. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse på två år
 12. Val av revisor på ett år
 13. Val av valberedning på ett år
 14. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet
 15. Övriga ärenden

 

 

 

Röstlängd (skicka rund ett papper där alla skall anteckna sina nanmn): Anita, Michael, Katarina, Sanna, Linda, Helena, Leif

 

Hej på er alla!

Härmed förklarar jag mötet öppnat.

 1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare (förslag: Michael, Helena)
 2. Val av justeringsperson (förslag: Carolina)
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande (Kallelse skall utgå minst en månad i förväg: via mail till samtliga medlemmar den 17 februari, samma dag på hemsidan.) Finns det någon som vill ta upp en övrig fråga?
Kan årsmötet godkänna dagordningen?
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse (Helena läser upp styrelsens berättelse.)
Är årsmötet redo att gå till beslut? - Jag finner att årsmötet godkände …
 5. Kassörens ekonomiska rapport (Sanna rapporterar.)
 6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper (Sanna läser upp.)
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kan årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet? - Jag finner …
 8. Val av styrelseledamöter på två år (Kia föredrar: Förslag: Michael Meuser 2 år, Sanna Vikström 2 år, Anita Malmqvist två år)
 9. Val av revisor på ett år (förlag: Leif Thorsson (som har lämnat sitt godkännande) ett år)
 10. Val av valberedning på ett år (Linda Lidström)
 11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet (Inga förslag har kommit in.)
 12. Övriga ärenden: (Lämnar ordet till nygamle ordföranden.)
- Verksamhetsplan: Språkdagen i Norrland
- Rapport från representantmötet och kongressen ”Språkdagen 2019” samt årsmöte

 

Styrelsemöte:

 

Kort utvärdering

Mötets struktur

 

Kontakt

Michael Meuser
tel. 070-608 99 52
michael.meuser@minervagymnasium.se