Norrbottens län

Språklärarnas riksförbund avd. Norrbotten inbjuder till

ÅRSMÖTE

Tid: 27 mars 2023 kl. 18:30
Plats: GoogleMeet (länken till mötet skickas 15 minuter innan mötet)
Anmälan: olga.henriksson@skol.lulea.se

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare och justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassörens rapport
8. Revisorns rapport
9. Ansvarsfrihet
10. Val av styrelse
11. Val av firmatecknare
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Kontakt

Olga Henriksson, ordförande
olga.henriksson@skol.lulea.se