Stipendier

Behörig att söka stipendium för fortbildning är du om

  1. Du har varit medlem i Språklärarnas riksförbund i minst ett år.
  2. Det är minst tre år sedan du beviljades stipendium för att delta i fortbildning arrangerad av Språklärarnas riksförbund, fem år när det gäller andra arrangörer.
  3. Du har begärt att få fortbildningen betald av din skola eller huvudman och kan redovisa ett skriftligt avslag.

Vilka typer av stipendium kan du söka?
Vi delar ut stipendier för lärarfortbildning, såväl didaktisk som ämnesfortbildning upp till 2000 kronor. I samband med språkdagar delar vi ut stipendier som täcker deltagaravgiften. Du kan söka stipendium för kurser och konferenser i Sverige och utomlands. Varje år beslutar styrelsen om en stipendiepolicy för året som redovisas vid årsmötet.

För fortbildning i målspråkslandet beviljas endast stipendier för kurs-och konferensavgift, inte för rese-och logikostnader.

Hur ansöker du?
Skriv ett personligt brev där du redogör för följande punkter

  1. En motivering som beskriver utbildningen du söker stipendium för, dina egna fortbildningsbehov och vilken ämnesfortbildning du fått under de senaste fem åren.
  2. Om du har fått ett stipendium av oss tidigare. I så fall för vad och när.
  3. Berätta om du har utfört arbete för LMS/Språklärarnas riksförbund. Har du till exempel ingått i en lokalstyrelse, tagit nätverksansvar eller assisterat vid något av våra arrangemang?
  4. Beskriv hur din fortbildning kan komma andra språklärare till gagn.
  5. Bifoga ett skriftligt avslag från din rektor eller huvudman.
  6. Skicka din kompletta ansökan, dvs. ditt personliga brev och rektors avslag i ett enda mail till sekreteraren: sekreterare@spraklararna.se

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Hur går beslutet till?
Det som påverkar besluten är fördelningen mellan språken, fördelningen mellan lokalföreningar och nätverk, fortbildningens art och utbildningens gagn/intresse för Språklärarnas riksförbund. Att ha utfört arbete för Språklärarnas riksförbund – och därmed för de språklärarkollegor vars medlemsavgifter bidrar till stipendiet – är meriterande. Givetvis påverkar även den sökandes motivering. Vid slutet av varje stipendieperiod behandlar styrelsen alla ansökningar och beviljar/avslår dem.

Deadline?
När det gäller föreningens egna arrangemang skall ansökan vara inne senast en månad före om inget annat anges på webbplatsen. När det gäller övriga arrangemang finns det tre ansökningsperioder: ansökan skall skickas senast den 15 januari, 15 maj respektive 15 september. Räkna med 2 veckors handläggningstid efter dessa datum.

Beviljat stipendium
Har du erhållit stipendium skall du senast tre veckor efter genomgången fortbildning skriva  en rapport där du beskriver på vilket sätt din nya kunskap och erfarenhet gagnar inte bara dig själv utan också Språklärarnas riksförbund. Du skall också skicka en kopia på deltagarintyget och ett kvitto. Dessa skickas till  sekreterare@spraklararna.se   

Välkommen med din ansökan!