Dataskyddspolicy

Registerbeskrivning / dataskyddspolicy för Språklärarnas riksförbund i enlighet med artikel 13 i GDPR

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Vid medlemskap i Språklärarnas riksförbund uppger medlem namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum samt uppgifter om arbetsplats, vilka ämnen medlemmen undervisar och/eller om medlemmen är studerande eller pensionär.

Uppgifterna samlas in för att möjliggöra förbundets verksamhet, för att kunna kommunicera med medlemmarna och bland annat rikta ämnesspecifik information om exempelvis fortbildningstillfällen i olika språk. Uppgifterna krävs också för att förbundet skall kunna söka statsbidrag för sin verksamhet och uppfylla statliga krav på ämneslärarföreningar.

 

Vem hanterar och har tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras av förbundets styrelse, och då främst av ordförande, registeransvarig och skattmästare; vidare kan uppgifter ur medlemsregistret hanteras av styrelserna för förbundets lokalföreningar, samt av de som administrerar förbundets medlemsregister och prenumerantlista för medlemstidningen Lingua . Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utan medlemmarnas godkännande till person, företag eller organisation utanför Språklärarnas riksförbund, utom till myndigheter som äger lagenlig rätt att vid begäran ta del av uppgifterna.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifter om enskild medlem sparas så länge som medlemskapet fortgår och därefter så länge som erfordras för inrapportering av uppgifter rörande medlemsantal och dylikt till berörda myndigheter, exempelvis Skolverket, för ansökan om statsbidrag och liknande ärenden. Uppgifterna raderas därefter.

 

 Vilka rättigheter och möjligheter har förbundets medlemmar att komma åt sina uppgifter?

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att utan kostnad begära tillgång till och rättelse av sina personliga uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Enskild medlem som vill granska sina uppgifter logga in på arcmember. Eller mejla spri.konferens@spraklararna.se

Policyn gäller tills vidare med förbehåll för kommande ändringar i lagstiftning. Språklärarnas riksförbund äger rätt att när som helst revidera policyn.

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Språklärarnas riksförbund

Organisationsnummer 802002-2029

adress: c/o M. Meuser, Grubbevägen 12, 903 54 UMEÅ

hemsida: www.spraklararna.se

e-post: ordforande@spraklararna.se